Strona główna

ATJ s.c. Usługi i Szkolenia Specjalistyczne

Zajmujemy się sporządzaniem opinii brakarskich, wyceną wartości surowca drzewnego, szacunkiem brakarskim drzew na pniu oraz szkoleniami brakarskimi.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani innymi kursami lub ekspertyzami zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu www.atj-sc.pl

Wycena surowca drzewnego

Wycena wartości drewna
Klasyfikacja drewna okrągłego na podstawie cech jakościowych i wymiarowych

Oferta:

 • klasyfikacja jakościowo-wymiarowa drewna;
 • ustalenie miąższości surowca drzewnego;
 • określenie gatunku drewna;
 • wycena wartości drewna;
 • obmiar, wyceny i opinie brakarskie;
 • szacowanie wartości biomasy.

Wycena surowca drzewnego, czyli klasyfikacja drewna okrągłego na podstawie cech jakościowych i wymiarowych

Wartość drewna okrągłego ustalamy na podstawie rodzaju drewna, pomiaru surowca drzewnego oraz oceny jego jakości na podstawie widocznych wad drewna okrągłego. Gatunek drewna ustalany jest na podstawie makroskopowych cech drewna oraz kory. Pomiar i ocena jakości wykonywane są zgodnie z przedmiotowymi normami lub według wymagań zamawiającego.
Właściwa wycena drewna następuje po ustaleniu miąższości surowca w klasach jakości oraz jego aktualnej ceny rynkowej.

Wycena brakarska wykonywana jest także w przypadku przeznaczenia surowca na cele energetyczne. Opinia brakarska jest niezbędnym dokumentem w obrocie biomasą. Wycena biomasy dzieli drewno na pełnowartościowe i niepełnowartościowe. Do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego.

Szacunek brakarski drzew na pniu

Szacowanie jakości drewna na pniu, przed ścinką drzew

Oferta:

 • szacunki brakarskie;
 • wycena wartości drewna drzew na pniu;
 • przygotowanie operatu brakarskiego;
 • określanie wieku drzew;
 • porady w zakresie gospodarki drewnem;
 • nadzór nad pozyskaniem drewna;
 • porady w zakresie gospodarki leśnej.

Szacunek brakarski wykonujemy na pniu, przed ścinką i obaleniem drzew, w celu ustalenia miąższości i jakości drewna. Przygotowany przez nas operat brakarski jest dokumentem na podstawie, którego określić można wartość drewna jeżeli Zamawiający planuje całkowite lub częściowe rozliczenie wykonanych prac pozyskanym drewnem.

Jedną z metod szacunku brakarskiego drzew na pniu jest metoda posztuczna. Polega ona na ocenie każdego drzewa przeznaczonego do wycinki. Metodę tą stosujemy w dojrzałych drzewostanach, przy niewielkiej liczbie drzew, w innych przypadkach na zlecenie Zamawiającego. Szacunek obejmuje określenie przynależności rodzajowej (gatunkowej) drzewa, pomiary pierśnicy i wysokości drzewa, ocenę jakości na podstawie  widocznych wad drewna okrągłego. Dodatkową usługą jest ustalenie wieku drzewa lub drzew.

Szkolenia brakarskie

Kurs brakarski
Szacunek brakarski drzew na pniu, klasyfikacja, manipulacja i odbiórka surowca drzewnego

Kurs brakarza obejmuje zagadnienia związane z szacowaniem jakości drzew na pniu oraz klasyfikacją manipulacją i odbiórką surowca drzewnego. Szkolenie podzielone jest na dwie część: teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna szkolenia brakarskiego składa się z cyklu wykładów, na których uczestnicy zapoznają się z tematyką związaną z gospodarką drewnem, budową drewna drzew iglastych i liściastych, wadami drewna okrągłego, szacunkiem brakarskim, klasyfikacją, manipulacją oraz konserwacją surowca drzewnego.

Na zajęciach praktycznych uczestnicy kursu brakarza ćwiczą swoje umiejętności, głównie na placu manipulacyjnym, na którym zgromadzonych jest kilkadziesiąt sztuk dłużyc różnych gatunków i różnej jakości. Ilość i różnorodność zgromadzonego materiału pozwala na zrealizowanie celów szkolenia, jakimi są między innymi nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i pomiaru wad drewna okrągłego oraz klasyfikacji i manipulacji drewna okrągłego.

Tematyka szkolenia z manipulacji i sortymentacji surowca drzewnego realizowana jest w ciągu 70 godzin szkoleniowych, z czego 30 godzin to zajęcia teoretyczne i 40 godzin to zajęcia praktyczne. W sumie kurs brakarza trwa 7 dni.

Najbliższe szkolenia brakarskie:
terminy wkrótce!

Cena kursu brakarskiego:
bez usług dodatkowych – 1800 zł
z noclegami – 2100 zł
z noclegami + obiady – 2500 zł
z noclegami + śniadania, obiady, kolacje – 2800 zł

ZAPRASZAMY

Polecamy